Chci se stát členem
ČSSD

Program pro Kralupy

Slovo úvodem

Na této stránce chceme společně s vámi postupně předkládat naší představu dalšího rozvoje Kralup nad Vltavou. Budeme zde zveřejňovat jednotlivé okruhy opatření a kroků, které se však budeme snažit začlenit do širší strategie pro město. Jinak totiž než koncepčními opatřeními se tak složitý organismus ani nedá spravovat.

Při vytváření tohoto „dlouhodobého programu budeme vycházet ze strategických materiálů, jakými jsou například „Program socio-ekonomického rozvoje“ nebo „Územně-analytické podklady. Dále chceme využívat zkušeností osvědčených komunálních politiků, ekonomů a dalších. Jedním z hlavních zdrojů by však měly být vaše připomínky a názory. Pro začátek zde uvádíme program, se kterým jsme kandidovali ve volbách do zastupitelstva v roce 2010.

ZDRAVÉ A SVĚŽÍ KRALUPY

V následujících deseti bodech bychom Vám rádi přiblížili záměry a cíle, které hodláme prosazovat.

 1. Ochrana životního prostředí
  1. Budeme usilovat o úpravu šedých a nevzhledných míst na sídlištích a v obytných zónách.
  2. Nebudeme zastavovat ani prodávat městské pozemky, které slouží k rekreaci nebo jako odpočinková zeleň.
  3. Zajistíme častější svoz kontejnerů pro velko-objemový odpad a vyjdeme vstříc požadavkům občanů na čas a četnost jejich umístění.
  4. Revitalizujeme městské parky a zajistíme jejich častější a odbornější údržbu.
  5. Postavíme se proti záměru vybudovat letiště Vodochody, které by snížilo kvalitu života ve městě.
 2. Doprava
  1. Ve spolupráci s krajem se budeme snažit o omezení tranzitní kamionové dopravy.
  2. Zvýšíme kapacitu parkovacích míst, která by nebyla zpoplatněna
  3. Podpoříme snahu kraje o vybudování dopravního obchvatu města.
  4. Chceme zajistit plynulý průjezd městem prostřednictvím kruhového objezdu, který by vznikl na křižovatce pod nemocnicí.
  5. Budeme pokračovat ve stavbě chybějících chodníků a zpevněných vozovek.
 3. Pořádek a bezpečnost
  1. Zajistíme bezpečné přechody a trasy dětí do škol.
  2. Chceme dokončit plán a realizaci protipovodňové ochrany města.
  3. Budeme požadovat důsledný dozor nad rušením nočního klidu a nalévání alkoholu nezletilým.
  4. Budeme usilovat o snížení počtu hracích automatů na území města.
  5. Zřídíme speciální parky pro venčení psů.
 4. Bytová problematika
  1. Budeme prosazovat levné bydlení v městských bytech.
  2. Nebudeme zvyšovat nájemného v domech s pečovatelskou službou.
  3. Prostředky z nájemného budeme směřovat zpět do bytové oblasti a renovace městských domů.
  4. Zjednodušíme pravidla pro získání půjčky z fondu rozvoje bydlení
 5. Zdravotní a sociální služby
  1. Ve spolupráci s krajem otevřeme denní stacionář pro seniory.
  2. Budeme podporovat prevenci kriminality a protidrogové poradenství.
  3. Podpoříme další rozvoj terénních sociálních služeb
  4. Zajistíme provoz azylového domu pro lidi v nouzi a bez přístřeší.
 6. Školství a vzdělávání
  1. Zvýšíme kapacity kralupských mateřských školek.
  2. Budeme investovat do oprav a modernizace kralupských základních škol
  3. Podpoříme školy v jejich úsilí o zkvalitnění výuky jazyků.
  4. Budeme řešit havarijní stav tělocvičny v ZŠ gen. Klapálka.
 7. Rozvoj města
  1. Povedeme pravidelný dialog s občany a místními podnikateli v otázkách budoucnosti města
  2. Posílíme agendu rozvoje a čerpání dotací ze strukturálních fondů .
  3. Zpracujeme koncepci nového využití starých průmyslových zón.
 8. Úřad a komunikace s obyvateli
  1. Chceme racionalizovat organizační řád města s posílením kontrolních mechanismů v oblasti hospodaření.
  2. Hodláme důsledně uplatňovat hmotnou odpovědnost vedoucích pracovníků za jejich rozhodování a nakládání s veřejnými prostředky
  3. Budeme otevření k připomínkám občanů.
 9. Sport a kultura
  1. Z prostředků města budeme podporovat rozvoj sportu a zájmových sdružení.
  2. Podpoříme činnost místních spolků pořádajících kulturní akce.
  3. Budeme pokračovat v přestavbě dětských hřišť pro nejmenší.
 10. Efektivní hospodaření
  1. Budeme usilovat o obnovení vyrovnaného rozpočtu a rezerv města.
  2. Provedeme důslednou analýzu možných úspor v investiční i provozní oblasti.
  3. Zpřísníme pravidla pro výběrová řízení a budeme usilovat o maximální zvýšení transparentnosti výběrových řízení, včetně zveřejňování přípravy a výsledků na internetu.
  4. Podpoříme jen takový rozpočet, který nepovede k zadlužování města.